Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง วันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดให้วันที่ 17 เมษายน 2560 เป็นวันจัดการเรียนการสอนตามปกติไปแล้วนั้น ทั้งนี้ได้สอบถามจากศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วแจ้งว่า วันที่ 17 เมษายน 2560 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ซึ่งถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2544

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคปลายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้วันที่ 17 เมษายน 2560 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 มีนาคม 2560  ถึง   18 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว