Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญ คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559" ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 19 – 502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก นายโกสินทร์ เพิ่มพูนสถาพร ผู้จัดการกอง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จในการทำงาน” และการบรรยาย เรื่อง การใช้ชีวิตในการทำงานด้านการศึกษา โดย ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ได้แก่ นายสกล ตั้งเก้าสกุล ศิษย์เก่าสาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) นายกรวุฒิ แผนพรหม ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศ.บ.) นางสาวจุไรรัตน์ แจ่มศรี ศิษย์เก่าสาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) นายภาณุวัฒน์ สงแสง ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ.) การบรรยาย เรื่อง การใช้ชีวิตในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ โดย ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ อาจารย์สุกฤตา บัวนาค เลขาผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก นางสาวอริสา ทะปน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ สามารถดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.thรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 18438

29 มี.ค. 60

12:30-
16:00

อบรม: โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ห้อง 19 – 502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 18408

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 มีนาคม 2560  ถึง   29 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว