Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 3427 และ (1) 7 - 5736 สังกัดส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง
(1) 7 - 3427 สังกัดงานจัดการเรียนการสอน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี และตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5736 สังกัดงานทะเบียนนิสิตและสถิติ
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 22 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ณ ห้องเรียน ชั้น 4 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

วันที่ 29 มีนาคม 2560
เวลา 13.30 – 16.30 น.
- สอบสัมภาษณ์
- ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3427
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาววจีพร ภูมณี
002 นายกิตติพงษ์ แสงสุวรรณ
003 นางสาววรารัตน์ จันทร์ชัยภูมิ
004 นางสาวทิพวรรณ เดชสงค์


ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5736
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายสุรศักดิ์ เปลี่ยนภักดี
002 นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ์
003 นางสาวเกศินี อินทพรม
004 นางสาวพิชชาภา สุขใจ
005 นายธนกร สุภาศรี
006 นายศุภกิตติ์ เลิศกิจวรกุล
007 นายศรัณย์ เจียระนัย
008 นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 มีนาคม 2560  ถึง   31 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว