Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4232 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง
(1) 7 – 4232 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 22 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ณ ห้องเรียน ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยารายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4232
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาวบงกช แสงสุข
002 นางสาวนฤมล พรมมาหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 มีนาคม 2560  ถึง   22 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว