Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลักณ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 2

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ณ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำนวน 2 ร้าน ผู้สนใจประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถ ขอระเบียบการและเอกสาร ใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ในวันทำการ และติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02– 649–5000 ต่อ 15993, 15994 โทรสาร. 02–260–0139 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://pm.oop.swu.ac.th หรือ http://news.swu.ac.th/gen.asp
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 มีนาคม 2560  ถึง   19 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว