Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4675 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4675
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมยานยนต์ หรือวิศวกรรมเกษตร หรือ ปริญญาเอกในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ต้องมีพื้นฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมยานยนต์ หรือ วิศวกรรมเกษตร และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมยานยนต์ หรือวิศวกรรมเกษตร
3. มีประสบการณ์การทำงานวิชาการ/งานวิจัย หรือ มีประสบการณ์ทำงานตรงสาขา ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมยานยนต์ หรือ วิศวกรรมเกษตร
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. การสอนทฤษฎีและการสอนปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ของภาควิชา การควบคุมการทำโครงงานนิสิตและกรรมการสอบโครงงานนิสิต โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ำ ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริงระดับปริญญาตรี เทียบเท่ากับ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 ด้านงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.2 ด้านการสร้าง พัฒนา ผลผลิต หรือการประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียง ได้ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน/ชิ้นงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.3 ด้านตำรา หรือ บทความ หรือเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือคู่มือปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
2.4 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือผลงานลักษณะอื่น ที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ผลงานต่อ 2 ปีการศึกษา
3. งานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมบริการวิชาการและประกันคุณภาพ งานกิจการนิสิต กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. งานที่ได้รับมอบหมายในงานเฉพาะกิจ.งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และงานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย - หน่วยงาน
5. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา มอบหมายและการบริหารหลักสูตร การพิจารณาเค้าโครง โครงงาน ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
6. ภาระงานตามข้อ 1-5 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียดยืดหยุ่น ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นต้องมีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ กรณีพนักงานเต็มเวลา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ตามข้อ 3.2

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้.ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560.ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.).ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางศรัณยา มุขแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 มีนาคม 2560  ถึง   20 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว