Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4206 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4206
สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศ หรือธรณีวิทยา หรือวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศ หรือธรณีวิทยา หรือวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน ประกอบด้วย
1.1 งานเตรียมงานสอน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 การประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.1 ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.3 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.4 กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.5 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย / ทดสอบปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
3. งานนิเทศการสอน (ฝึกสอน/ฝึกงาน)
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
4.2 กรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 งานสอบข้อเขียนพิสดารและการสอบพิเศษต่างๆ
4.4 งานจัดตารางสอนภาควิชา
5. งานวิจัย / ตำรา / บทความ
5.1 งานเขียนทางวิชาการ ได้แก่ บทความทางวิชาการ บทความอื่นๆ งานเขียนอื่นๆ
5.2 งานวิจัย
6. งานบริการวิชาการ
6.1 วิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ดำเนินการอภิปราย
6.2 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
6.3 กรรมการวิชาการตามสถาบันต่างๆ
6.4 การจัดประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนในลักษณะต่างๆ
6.5 การจัดอบรมสัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนในลักษณะต่างๆ
7. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
8. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
9. งานกิจการนิสิต
9.1 งานประจำ (ที่ปรึกษากิจกรรมชมรม)
9.2 งานเฉพาะกิจกรรม
10. งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
10.1 งานพัฒนาหลักสูตร
10.2 งานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
10.3 งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาลักษณะอื่นๆ
11. งานประกันคุณภาพการศึกษา
12. งานเดินทางไปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เช่น งานเดินทางไปสอน งานเดินทาง
ไปราชการอื่นๆ
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก
4. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
8. หนังสือรับรอง เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
9. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/
เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
10. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 มีนาคม 2560  ถึง   21 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว