Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7 - 3930 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งพยาบาล เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3930
สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาล การพยาบาลในโรงเรียน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานพยาบาลในโรงเรียน
2. มีความรู้ความสามารถในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี
3. มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นผู้มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. วางแผนการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน
2. จัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดหาและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
3. จัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟื้นสำหรับนักเรียนและบุคลากรตามสภาพแวดล้อมและความจำเป็น
4. ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วย
5. ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถให้แพทย์ทำการรักษาต่อไป โดยเป็นผู้ประสานงานในการนำส่งโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ
6. ประสานงานตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร
7. ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและบุคลากร
8. จัดทำบัตรบันทึกสุขภาพหรือระเบียนสุขภาพนักเรียน
9. ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย
10. ดำเนินการให้มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ และเชื้อโรคต่างๆพร้อมแนะนำ ช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
11. ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรเมื่อได้รับอุบัติเหตุ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามโครงการประกันอุบัติเหตุ
12. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
13. อบรม/พัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี
14. ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
15. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แนบเอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน , เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 037-395383-6

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางศรัณยา มุขแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มีนาคม 2560  ถึง   31 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว