Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4543 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4543
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. สามารถร่างหนังสือโต้ตอบ สรุปรายงานการประชุมได้
3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงานต่างๆ เช่น การพิมพ์และจัดทำเอกสาร ตาราง
การคำนวณ การนำเสนอ การวางแผน และการจัดทำฐานข้อมูล
4. มีประสบการณ์ทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานวิชาการ
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ และการควบคุมภายใน
1.2 จัดทำ และบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน
1.3 อำนวยความสะดวกและประสานงานในการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้แก่หน่วยงานภายในของคณะศึกษาศาสตร์
1.4 จัดทำรายงานคุณภาพด้านต่างๆ
1.5 ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในทุกระดับ เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้บริหารระดับต่างๆ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2. งานสนับสนุนวิชาการ
2.1 ร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 ประสานงานการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์แนะนำงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 จัดทำสื่อเพื่อการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประกันคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดำเนินการประสานงานกับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
4. จัดทำรายงานประจำปีของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
5. ดำเนินกิจกรรม การประหยัดพลังงาน, การบริหารแบบลีน, การควบคุมภายใน ตามแนวทางของ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และมหาวิทยาลัย
6. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15559

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มีนาคม 2560  ถึง   24 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว