Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค 1) 7 - 4788 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ตำแหน่งช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4788
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อัตราเงินเดือน 13,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า วิทยุ และโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง มีความกระตือรือร้น
4. ไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย และไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
5. มีใบรับรองความประพฤติจากหน่วยงานเดิมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร
6. ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดูแลครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ห้องประชุม ทั้งสื่อ โสตทัศน์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้
2. ดูแลครุภัณฑ์ประกอบห้องพักอาจารย์ ที่พักนิสิต ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
3. สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำประปา สาธารณูปโภค และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้
4. สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ในโรงผลิตน้ำดื่ม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อำเภอ
แม่สอด จังหวัดตากได้
5. สามารถซ่อมแซมเครื่องใช้ไม้สอยที่เกี่ยงข้องกับการจัดการเรียนการสอน เช่น ประตู หน้าต่าง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี หรือผู้บังคับบัญชาในพื้นที่

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 - 16.30 น.) ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก หรือ วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ไปที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ.เลขที่ 63 หมู่ที่ 7.ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มีนาคม 2560  ถึง   29 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว