Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ทุกสาขา
2. ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
3. ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการทุกวันทำการ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ทำความสะอาดห้องคณบดีและห้องสำนักงานคณบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ล้างจานทุกวัน ดูแลและเบิกเครื่องใช้ในการทำความสะอาดในห้องครัวของสำนักงานคณบดีให้พร้อมอยู่เสมอ
1.2 ล้างไมโครเวฟ และตู้เย็น อาทิตย์ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
1.3 ดูแลเติมน้ำในกระติกน้ำร้อนให้พร้อมใช้เสมอ และล้างกระติกน้ำร้อนอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
1.4 ดูแลยกถังน้ำดื่มขึ้นบนเครื่องทำน้ำเย็น และเปลี่ยนถังเมื่อน้ำหมด รวมทั้งทำความสะอาด
เครื่องทำน้ำเย็นอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หากถังน้ำดื่มสำรองหมดให้แจ้งงานพัสดุ (คุณวิรงรอง ว่องวิทย์) เพื่อจัดหาน้ำดื่มมาสำรองได้ทันเวลา
1.5 กำกับดูแบแม่บ้านจากบริษัทให้ทำความสะอาดห้องคณบดีและสำนักงานคณบดีให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน
2. งานเดินหนังสือ
2.1 ให้เดินหนังสือรอบหลัก 2 รอบ คือ เช้าและบ่าย โดยรอบเช้าต้องเดินหนังสือในช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. และรอบบ่ายในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น.
2.2 หากมีหนังสือด่วนอื่นๆ ให้สามารถเรียกปฏิบัติงานได้ทันที
3. งานเปิด-ปิด ห้องเรียน
3.1 ในวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) เป็นผู้เปิดห้องเรียน เพื่อให้แม่บ้านทำความสะอาดปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนถึง 09.00 น.
3.2 ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) ที่มีการเรียนการสอน (มักจะเป็นวันเสาร์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้จะเริ่มปฏิบัติงานเวลา 07.00 น. จนถึง 18.00 น. โดยทำหน้าที่ปิดห้องเรียน
4. งานจัดเลี้ยง/งานประชุม
ให้ช่วยดูแลการจัดเลี้ยง/งานประชุมให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยทุกครั้ง
5. งานสแกนเอกสาร จัดเรียงเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น
6.1 งานขนยกของ
6.2 งานถ่ายเอกสาร
6.3 งานจัดห้องสอบ/จัดข้อสอบ
ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนั่งประจำอยู่ที่โต๊ะที่จัดหาให้เพื่อความสะดวกในการติดต่อและประสานงานต่างๆ โดยรายละเอียดการทำงานนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผล (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2259-2343

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/วันเวลา และสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันสอบจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มีนาคม 2560  ถึง   31 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว