Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5442 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5442
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษาหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. หากมีประสบการณ์หรือมีผลงานวิชาการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
การจัดทำฐานข้อมูลหรือการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถสอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในรายวิชาดังต่อไปนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี สอนรายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รายวิชาคอมพิวเตอร์
ในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
1.2 ระดับปริญญาโท รายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
2. งานการนิเทศและการฝึกสอน ทำหน้าที่นิเทศและควบคุมการฝึกสอน การจัดการเรียนการสอนทั่วไปและวิชาเฉพาะให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู
3. ควบคุมปริญญานิพนธ์ของนิสิต
4. งานวิจัย ได้แก่
4.1 การวิจัยเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ
4.2 งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งภาควิชาฯ หรือคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย
5. งานบริการวิชาการ ได้แก่
5.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
5.2 การเป็นวิทยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.3 การบริการทางวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.4 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษา
6. งานกิจการนิสิต ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
7. งานอื่นๆ ได้แก่
7.1 บริการ/ปฏิบัติงานสอนเพื่อพัฒนานักเรียนในโรงเรียนสาธิตอย่างน้อย 40 ชั่วโมง
7.2 การปฏิบัติงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.3 การปฏิบัติ และเข้าร่วมงานต่างๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์/มหาวิทยาลัยมอบหมาย
7.4 ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.5 ผลิตและนำเสนอผลงานทางวิชาการ/และผลงานวิจัย
7.6 พัฒนาตนเอง

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด.ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
7. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15517
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มีนาคม 2560  ถึง   21 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว