Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในร้านยา

ความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มศว ร่วมกับคณะทํางานจัดทําหลักสูตรการฝีกอบรมระยะสั้นด้านสมุนไพร
สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน และชมรมเภสัชกรสมุนไพร ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว ประสานมิตร
สมัครได่ที่คณะเภสัชศาสตร์ มศว ค่าลงทะเบียน สําหรับบุคคลทั่วไปท่านละ 800 บาท สําหรับสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน และศิษย์เก่าท่านละ 500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องจํานวน 6 หน่วยกิต (1008-2-000-003-03-2560)
8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน
8.30 – 9.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดการประชุม โดย ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์ นิตินันท์
9.00 – 10.45 น. บทบาทและทิศทางการพัฒนาเภสัชกรสมุนไพรในประเทศไทย การใช้ยาสมุนไพรตามแนวคิดแพทย์แผนไทย โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
10.45-11.00 น. พัก - อาหารว่างและเครื่องดี่ม
11.00 – 12.00 น. ยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อยในร้านยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ โดย ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
12.00 – 13.00 น. พัก - อาหารกลางวัน และเครื่องดี่ม
13.00 – 14.15 น. ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้บ่อยในร้านยา โดย ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
14.15 – 16.30 น. Panel discussion หลักการเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าร้านยา และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคตับและไต Herb-drug interaction คําถามเกี่ยวกับสมุนไพรที่พบบ่อยในร้านยา โดย ภก.วิมาน อัคคพานิช สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เอ็ม. ยู. ฟาร์มาซี ภญ.ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร คณะเภสัชศาสตร์ มศว ภญ.ผศ.ดร.สุวิมล ยี่ภู่ คณะเภสัชศาสตร์ มศว ภญ.ผศ.ดร.มยุรี ตั้งเกียรติกําจาย คณะเภสัชศาสตร์ มศว
ผู้ดําเนินรายการ ภญ.ผศ.ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มศว
16.30-16.45 น. ผู้เข้าร่วมประชุมทําแบบทดสอบความรูหลังการประชุม

หมายเหตุ: 15.15 – 15.30 น. อาหารว่างและเครื่องดี่ม

26 มี.ค. 60

08:00-
17:00

อบรม: โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใชสมุนไพรและผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในรานยา
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มศว ประสานมิตร
 21523

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ฉัตรชัย บุญมา
E-mail ผู้ส่งข่าว chutchai@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มีนาคม 2560  ถึง   26 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว