Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

การเขียนบรรยายใต้พระบรมฉายาลักษณ์ ในหัวข้อ "ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙"

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการเขียนบรรยายใต้พระบรมฉายาลักษณ์ ในหัวข้อ “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙”
เงื่อนไข
1. เป็นนิสิต มศว ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เข้าเพจของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ https://www.facebook.com/ILcSwu เลือกภาพที่นิสิตสนใจเขียนบรรยายใต้ภาพ ในหัวข้อ “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙” เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ นิสิต มศว โดยเขียนชื่อ รหัสนิสิต พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ ไม่เกิน 50 คำ สามารถบรรยายได้ 1 คน ไม่เกิน 2 ภาพ จาก 9 ภาพหรือภาพที่10 นิสิตสามารถโพสภาพที่ประทับใจนอกเหนือจากภาพที่กำหนดให้ และเขียนบรรยายใต้ภาพตามเหมาะสม
3. สามารถเขียนบรรยายใต้ภาพได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 มี.ค. 60
เวลา 18.00 น.
4. คณะกรรมการจะคัดเลือกคำบรรยายที่ดีที่สุดในแต่ละภาพ ภาพละ 1 คำบรรยาย (10 คำบรรยาย) และคำบรรยายใต้ภาพที่ได้รับการกด Like มากที่สุดจากผู้ชื่นชอบเพียง 1 คำบรรยายจากทั้งหมด
5. ประกาศผลในวันที่ 3 เม.ย. 60 เวลา 08.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม (leaning Tower) มศว ประสานมิตร
6. คำบรรยายให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว (โดยผู้ที่ส่งคำบรรยายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือมีสิทธิ์แสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานและมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)
7. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
รางวัล
เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 7,000 บาท แบ่งเป็น
- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 2,000 บาท
- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล 1,500 บาท
- รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รวม 1,500 บาท
- รางวัล popular vote 1 รางวัล 1,000 บาท

ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้ส่งข่าว jarineem
E-mail ผู้ส่งข่าว jarineem@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มีนาคม 2560  ถึง   24 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว