Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตหลักสูตรทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี-ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม "โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร" เรื่อง "การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด" บรรยายโดย ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว) ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่ http://train.swu.ac.th จำนวนจำกัด 70 ท่าน บัดนี้ - 24 มีนาคมนี้ สามารถดูกำหนดการที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18416
ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408
โทรสาร 02-260-0128
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/
เฟซบุค www.facebook.com/sciswu/

28 มี.ค. 60

08:30-
14:30

อบรม: โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด
ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มีนาคม 2560  ถึง   28 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว