Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การไม่อยู่หอพักของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หากนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ไม่ประสงค์อยู่หอพักของมหาวิทยาลัย
นิสิตสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดได้ที่ http://dorm.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=13568
และส่งมายังหอพัก ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 มีนาคม 2560  ถึง   13 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว