Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกัน วันที่ 24-28 เมษายน 2560

ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกัน นิสิตติดต่อยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 สำหรับนิสิตที่ต้องกลับไปศึกษาต่อที่ประสานมิตร ในปีการศึกษา 2560 และนิสิตที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 นิสิตกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร พร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของตนเอง
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2560  ถึง   28 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว