Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1175 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1175
สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน Microsoft office การรับ-ส่ง E-mail และสามารถใช้ Internet ได้ดี
2. เพศหญิง (เนื่องจากปฏิบัติงานในการดูแลนิสิตหญิง)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. รับผิดชอบงานดูแลนิสิตในหอพักให้ปฏิบัติตามระเบียบประกาศข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานบริหารกิจการหอพักและมหาวิทยาลัย
2. ดูแลช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิตที่เจ็บป่วยและนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตามอาการแล้วรายงานให้หัวหน้าสำนักงานหรือรองผู้อำนวยการหรือผู้อำนวยการทราบโดยด่วน
3. ดูแลรับฟังและให้คำปรึกษาแก่นิสิตผู้ปกครองนิสิตตามความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมภายในหอพักการปฏิบัติตนการอยู่ร่วมกับเพื่อนในห้องการไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องต่างๆภายในหอพักฯลฯ
4. ต้องปฏิบัติงานอยู่เวรประจำหอพักในยามวิกาลเพื่อดูแลความเรียบร้อยในกรณีฉุกเฉิน โดยหมุนเวียนกับผู้ช่วยผู้ปกครองหอพัก
5. รับผิดชอบจัดทำข้อมูลและทะเบียนคุมเกี่ยวกับนิสิตหอพักที่ตนรับผิดชอบลงในคอมพิวเตอร์ให้เป็นระบบระเบียบง่ายต่อการสืบค้น
6. รับผิดชอบในการติดตามนิสิตให้ชำระค่าบริการทุกชนิดที่ค้างชำระ ตลอดจนดำเนินการ ตามระบบบัญชีของสำนักงานกลาง เช่น การตั้งหนี้การบันทึกใบเสร็จเพื่อจัดทำบัญชีรายได้ประจำแต่ละ หอพักฯลฯ
7. รับผิดชอบการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์แบบมากรอกแบบฟอร์มด้วยตนเองและ ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมทั้งจัดเตรียมห้องพักรองรับ
8. รับผิดชอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำอาคาร ตั้งแต่ประวัติการรับเข้าซ่อมบำรุงและเสื่อมสภาพรายงานต่อผู้อำนวยการ โดยผ่านงานพัสดุเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป
9. เป็นกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้างวัสดุหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับหอพักที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองและตามที่ได้รับมอบหมาย
10. รับผิดชอบการแจ้งซ่อมจากนิสิตและดำเนินการตามขั้นตอนตลอดจนติดตามการซ่อม ให้แล้วเสร็จมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานเสมอ
11. รับผิดชอบระบบการรักษาความปลอดภัยภายในหอพักตลอดจนตรวจดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหอ
12. รับผิดชอบความสะอาดเป็นระเบียบตลอดจนรักษาภูมิทัศน์ภายในหอพักและบริเวณโดยรอบพร้อมทั้งดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำหอพัก
13. รับผิดชอบการจัดทำแผนผังระบบการบริการต่างๆร่วมกับผู้ปกครองหอพักอื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพโดยนำเสนอแผนผังดังกล่าวต่อผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
14. รับผิดชอบเป็นกรรมการในการตรวจห้องพักนิสิตร่วมกับกรรมการชุดต่างๆ เช่น กรณีตรวจค้นของหายการขึ้นพบนิสิตฯลฯ
15. รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ปกครองหอพัก
16. รับผิดชอบประสานงานกับบุคลากรอื่นๆภายในหอพักเพื่อให้งานต่างๆสำเร็จลุล่วง
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แนบเอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน , เหตุผล ที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30) ณ อาคารบริการกลาง ชั้น 2 สำนักงานบริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-2649-5021 ต่อ 16 หรือ 0-3739-5508

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางศรัณยา มุขแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 กุมภาพันธ์ 2560  ถึง   16 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว