Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4637 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4637
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 17,200 บาท
วุฒิปริญญาโท 22,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านงานนโยบายและแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
8. ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
*** ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แนบเอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน , เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น กรณีไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานแนบเอกสารการอ้างอิงจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ขอให้ยืนยันด้วยว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 21831 เบอร์มือถือ 089-9389800 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.nurse.swu.ac.th หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน” ไปที่สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 กรณีสมัครทางไปรษณีย์จะนับตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางศรัณยา มุขแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 กุมภาพันธ์ 2560  ถึง   28 กุมภาพันธ์ 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว