Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2740 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2740
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

อัตราเงินเดือน 13,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมาย และหนังสือราชการตามระเบียบ
งานสารบรรณได้
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel และ Power Point หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้
5. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ และบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
2. ร่าง ตรวจทาน โต้ตอบหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานสารบรรณ
3. นำเสนอหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น และติดตามส่งคืนผู้ดำเนินการต่อไป
4. จัดทำเอกสารสำคัญ เช่น คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน หนังสือรับรอง ฯลฯ
5. ดำเนินการเผยแพร่ ติดประกาศ เอกสาร คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน ข่าวสาร
6. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเป็นเรื่อง หมวดหมู่ ตามระเบียบงานสารบรรณ
7. ดำเนินการขออนุมัติทำลายเอกสาร และทำลายเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทุกปี
8. จัดทำรายงานประชุมของหน่วยงาน
9. วันลาประเภท ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดทำสถิติและรายงานการลาประจำปี
- จัดทำสรุปวันลาพักผ่อนประจำปี
10. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล3
11. ติดต่อประสานงานการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
12. ติดต่อประสานงานกับบุคคล ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
13. เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสาร/หลักฐานเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
14. ดูแล/แจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาทำการ
(เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 2 อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02 649 5000 ต่อ 15651, 15625 และโทร/โทรสาร 02 261 2096

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 กุมภาพันธ์ 2560  ถึง   15 กุมภาพันธ์ 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว