Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การขอถอนวิชา (Withdrawn) ภาค2/2559 นิสิตปริญญาตรี

นิสิตที่มีความประสงค์ขอถอนวิชา บางรายวิชาหรือทุกวิชา ภาค 2/2559 นิสิตสามารถยื่นคำร้องขอถอนวิชาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560
นิสิตขอคำร้องได้ที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ประสานมิตร และองครักษ์

ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1
มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น1

โทร 02 6495000 ต่อ15614, 15662 หรือ 02 2584196
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 มกราคม 2560  ถึง   24 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว