Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415
สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน (เอกวิทยาศาสตร์) สาขาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐาน
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ (ใหม่) ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ปริญญาใดปริญญาหนึ่งจากต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
5. ขอให้แนบผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความ หรือเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภาระงานสอน
1. งานการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ในและนอกเวลาทำการ)
2. งานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
1. มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ใน 2 ปี
2. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงานต่อปี
ภาระงานบริการวิชาการ
มีส่วนร่วมโครงการบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ภาระงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา และมหาวิทยาลัย
ภาระงานอื่นๆ ที่ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา/มหาวิทยาลัย มอบหมาย
1. งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนานิสิต งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
2. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. ขอให้แนบผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความ หรือเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
7. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
8. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-649-5000 ต่อ 15324 และ 11346

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 มกราคม 2560  ถึง   2 มีนาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว