Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งช่างเทคนิค และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5538
ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5539
ตำแหน่งที่ 3 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5540
สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 17,200 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 13,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์
ตำแหน่งที่ 2
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
ตำแหน่งที่ 3
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ฯลฯ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
*** ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แนบเอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน , เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15140

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางศรัณยา มุขแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มกราคม 2560  ถึง   10 กุมภาพันธ์ 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว