Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1/ 2559

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจ้งตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1/ 2559 ( เริ่มใช้วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2560
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
ผู้ส่งข่าว นายพชรพล คุ้มจั่น
E-mail ผู้ส่งข่าว manus@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 สิงหาคม 2559  ถึง   15 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว