Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว

จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับใหม่ล่าสุดเดือนมิถุนายน 2559 มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว มีข่าวและเรื่องที่น่าสนใจดังนี้
สังคมในแวดวง มศว (มีข่าวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้วตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศใช้แล้ว)
ข่าวชมรมฯ มีข่าวคณะกรรมการบริหารชมรมฯ กำหนดการประชุมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และจะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง พลังจิตเพื่อคุณภาพชีวิต โดย อาจารย์ ดร. พรรณี บุญประกอบ, ชมรมฯ กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ ข้าราชการ ที่มีอายุครบ 84 ปี จำนวน 25 ท่าน ในวันที่ 6 กันยายน 2559, ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า มศว ทุกรุ่น ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต รศ. ชม ภูมิภาค และร่วมระดมทุน “รศ.ชม ภูมิภาค” เนื่องในโอกาสอายุครบ 84 ปี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจ "ทัศนศึกษารัสเซียน่าเยือน" ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2559 ราคา 65,000 บาท, ชมรมฯ ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2559
สมาชิกใหม่ชมรมฯ, ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ, รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมิถุนายนพระนิพนธ์ที่ 18 สมเด็จพระญาณสังวร
บอกเล่าเก้าสิบ : นิสัยสร้างสุข 20 ประการ
ขนมไข่เหี้ย โดย ผศ. มีชัย คุณาวุฒิ
การเดิน ดีต่อสุขภาพอย่างไร
กำหนดการ “ทัศนศึกษารัสเซียน่าเยือน”
คลิกอ่านที่ Links นี้ได้เลยครับ :http://seniorclub.swu.ac.th/ หรือ : http://seniorclub.swu.ac.th/News_22/2559-06.pdf
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว หวน พินธุพันธ์
E-mail ผู้ส่งข่าว huan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 มิถุนายน 2559  ถึง   2 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว