Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมอบรม "การพูดเพื่อเป็นพิธีกรและประกวดคัดลายมือ"

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ มีกิจกรรมให้นิสิตปริญญาตรีทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมอบรมฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ "การพูดเพื่อเป็นพิธีกร"และประกวดคัดลายมือ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
อบรมเชิงปฏิบัติ การพูดเพื่อเป็นพิธีกร (ช่วงเช้า) และประกวดการพูดในบทบาทพิธีกร (ช่วงบ่าย) ณ ห้อง ๒๕๒ (ชั้น ๕) คณะมนุษยศาสตร์
- หัวข้อการอบรมและปฏิบัติ ได้แก่ การเป็นพิธีกรงานวิชาการและงานบันเทิง
- การแนะนาวิทยากร
- การพูดนาเข้าสู่รายการ
- การกล่าวเชื่อมโยงรายการ
- การพูดเปิด- ปิดรายการ ฯลฯ
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ประกวดคัดลายมือ ณ ห้องประชุม ๒๒๒ (ชั้น ๒) คณะมนุษยศาสตร์
นิสิตคนใดสนใจร่วมอบรมและประกวดกิจกรรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 16292

20 ก.ค. 56

09:00-
15:00

บรรยาย: อบรมเชิงปฏิบัติ การพูดเพื่อเป็นพิธีกร และประกวดการพูดในบทบาทพิธีกร
ณ ห้อง ๒๕๒ (ชั้น ๕) คณะมนุษยศาสตร์
 16292
24 ก.ค. 56

08:30-
12:00

บรรยาย: ประกวดคัดลายมือ
ห้อง ๒๕๒ (ชั้น ๕) คณะมนุษยศาสตร์
 16292

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ผู้ส่งข่าว งานประชาสัมพันธ์
E-mail ผู้ส่งข่าว chawisa@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 กรกฎาคม 2556  ถึง   24 กรกฎาคม 2556

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว