Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ปฏิทินการดำเนินการรับนิสิตใหม่ (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการดำเนินการรับนิสิตใหม่ (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัคร 28 พฤษภาคม - 23 กรกฎาคม 2556
สอบข้อเขียน 21 - 22 กันยายน 2556
ประกาศผลสอบข้อเขียน (ขั้นที่ 1) 12 พฤศจิกายน 2556
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ/ตรวจร่างกาย 23-24 พฤศจิกายน 2556
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 2) 20 ธันวาคม 2556
รายงานตัว 23 ธันวาคม 2556
ส่งรายชื่อไปตัดสิทธิ์ไประบบกลาง (Admissions) 23 เมษายน 2557
สำหรับรายละเอียดจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 11544
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2556  ถึง   30 กันยายน 2556

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว