Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4196 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4196
สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 - 47,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยได้รับใบระเบียนการศึกษา (transcript) ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ สำหรับในกรณีที่กำลังเรียนในระดับปริญญาเอก ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนในขั้นสุดท้ายและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ภาคเรียน สามารถใช้หลักฐานใบรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ”
2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ Ph.D. ในสาขาวิชา Nutrition and Dietetics , Food and Nutrition อาหารและโภชนาการ การกำหนดอาหาร โภชนาการ โภชนบำบัด โภชนศาสตร์ หรือ โภชนวิทยา และ
2.2 มีประสบการณ์ทำวิจัยและ/หรือทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับ โภชนคลินิก โภชนบำบัด โภชนาการ หรืออาหารสุขภาพ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานวิจัย
2. งานสอน
3. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
4. งานบริการวิชาการ
5. งานทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
6. งานพัฒนานิสิต
7. งานอื่นๆ
8. ภาระงาน ด้านงานวิจัย งานสอน ผลผลิตทางวิชาการ งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ และงานอื่นๆ ตามข้อ 1-7 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียด ตามความเห็นชอบของภาควิชา คหกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 พฤศจิกายน 2555  ถึง   21 ธันวาคม 2555

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว