Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-0165 สังกัดภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3411/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-0165
สังกัดภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 20,654 - 47,000 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,090 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการศึกษา หรือทางการศึกษาพิเศษ จากต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ทำวิทยานิพนธ์ที่มุ่งเน้นทางด้านการศึกษาพิเศษ และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี
2. มีประสบการณ์ในการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษไม่น้อยกว่า 2 ปี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน
1.1 ระดับปริญญาตรี สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
1.2 ระดับปริญญาโท สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
1.3 ระดับปริญญาโท สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
1.4 นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนิสิตฝึกงาน สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ

2. งานบริการวิชาการ
2.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
2.2 การเป็นวิทยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3 การวิจัยรายบุคคลและหมู่คณะ
2.4 กรรมการปริญญานิพนธ์
2.5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ
2.6 การสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

3. งานอื่นๆ ได้แก่
3.1 การปฏิบัติงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.2 การปฏิบัติงานต่างๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารแสดงถึงผลงาน / ประสบการณ์ทางวิชาการ (ถ้ามี)
7. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 5 หน้า

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02-649-5000 ต่อ 5517
หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ส่งข่าว เมธา แก้วประสิทธิ์
E-mail ผู้ส่งข่าว metha_def@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 พฤศจิกายน 2554  ถึง   30 ธันวาคม 2554

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว