รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education

ข่าว/ภาพ : คณะศึกษาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2567