รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ที่ได้รับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 40 ปีแห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข่าว/ภาพ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2567