รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE)

ข่าว/ภาพ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2567