รอบรั้ว มศว
 
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวไทยพวน และศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวไทยพวน และศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนขุนด่านปราการชล จัดโดยงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง และศูนย์ทอผ้าพื้นบ้านไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขื่อนขุนด่านปราการชล บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โดยนิสิตได้ร่วมกิจกรรมต้อนรับตามวิถีวัฒนธรรมชาวไทยพวน ชมขบวนกลองยาวและชุดการแสดงรำต้อนรับ พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่ขวัญ เอิ้นขวัญพวน ซึ่งกล่าวต้อนรับโดย พระครูวิทยานุโยก ประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง
ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของชาวไทยพวน รับฟังการบรรยายให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของชาวไทยพวน ชุมชนไทยพวน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนไทยพวน
กิจกรรมฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์มิวเซียมปะพวน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ การทำไข่เค็มใบเตยหอม ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่ง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ สาธิตการทอผ้าชาวไทยพวน ณ ศูนย์ทอผ้าพื้นบ้านไทยพวน และกิจกรรมศึกษาเรียนรู้โครงการในพระราชดำริ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชลข่าว/ภาพ : ส่วนกิจการนิสิต มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 11 กันยายน 2566