รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรจุลชีวิทยา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Microbiology Talent Award สนับสนุนรางวัลโดย KU-FIRST และ Thermo Fisher Scientific & CLINAG โดยจัดขึ้นในงาน ThailandLAB2023
ประเภทนักศึกษา
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท ได้แก่
นางสาวชยุดา สุ่มนิ่ม,
นายนันทศักดิ์ บัวการัม,
นางสาวแพรวา หมุดประภากร,
นางสาวสุพัตรา วรุณธารทิพย์,
นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีสวัสดิ์
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2000 บาท ได้แก่
นางสาวเกศมณี วรรณโกเมศ,
นางสาวอรวรรณ ดาวแจ้ง,
นายภูตะวัน แก้วเพชร,
นางสาวชุติภา ดาวแสงสว่าง,
นางสาวกวินทิพย์ เปลี่ยนสกุล


ข่าว/ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 7 กันยายน 2566