รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายจีรกิตติ์ ตั้งพัฒนารุ่งเรือง นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โดยมี รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ ภาควิชาเคมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566 (Outstanding Awards) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ข่าว/ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 6 กันยายน 2566