รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความบินดีกับนางสาวพิชญาดา อภิชาตวโรดม
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชญาดา อภิชาตวโรดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ได้รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา Global Japanese Studies รุ่นแรก ที่ Teikyo University เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมหาวิทยาลัยได้มอบทุนเป็นค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก 2 ปีการศึกษาแรก พร้อมโอกาสในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาจากนานาประเทศ ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 2 ปี หากมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด


ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565