รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนายกรกมล ทองหุ้ม
 
ขอแสดงความยินดีกับนายกรกมล ทองหุ้ม นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ระดับอุดมศึกษา) จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565