รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพร หวู
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพร หวู นิสิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม โปรแกรมภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี พ.ศ.2565 : DESY Summer Student Programme 2022 ณ สถาบันเดซี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


ข่าว/ภาค : คณะวิทยาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565