รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนางานตามภารกิจมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 9
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


ข่าว/ภาพ : คณะศึกษาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565