รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับทีมวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
ที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายพร้อมทุนสนับสนุนผลิตสื่อในโครงการสื่อสารต่างวัยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน Mental Health Media Contest

และขอแสดงความยินดีกับ

ทีมRun The World
🔸ชนกสุดา สรรพธนาวัต
🔸ศิรประภา แก้วสอนดี
🔸ปาณนาด ชนะรัชชรักษ์
🔸กายทิพย์ บุญเพ็ชรทีม
นิสิตชั้นปี 3 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
-----------------------------------------------------
ทีม Angle Age
🔸มงคล ชุ่มเงิน
นิสิตชั้นปี 3 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

🔸อ.สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์
อาจารย์ประจำวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-----------------------------------------------------

ที่ได้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายพร้อมรับทุนใน
การสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับคนต่างวัย
ทีมละ 15,000 บาท

ในโครงการ สื่อสารต่างวัย สร้างพื้นที่
ปลอดภัยให้กันและกัน Mental
Health Media Contest

จัดโดย innowhale และศูนย์สุขภาวะทางจิต
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุน
โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข่าว/ภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565