รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปวรัตน์ ชวณิชย์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปวรัตน์ ชวณิชย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาเอกGHS โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 24 ปี 2564 (JSTP) โดยงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือก คือ Orthopedic Cast Printed using dual extruder 3d printer สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยระยะสั้น ระยะเวลาในการทำงานวิจัย 8 เดือน โดยต้องเข้าไปทำการวิจัยที่ MTEC Pilot Plant และจะได้ทำการนำเสนองานวิจัยในเดือน พฤษภาคม 2565
ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565