รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณิชาพัชร์ รัตนพันธ์
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง Selection Dental Bridge and Abutment Types for Implant-Supported Bridge Restoration: A Finite Element Analysis
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021)
ซึ่งจัดโดย i-STEM Consulting Group

ข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565