รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดี นางสาวฐนิยา มาแสง นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนเงิน 12,000.- บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565