รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ทุนๆ ละ 20,000.- บาท ดังนี้
1.นายกังวานไกล ผิผ่วนนอก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.นางสาวธมานันท์ สุขีลักษณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3.นายธนวุฒิ ปานเกิด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4.นายกรดล อ่อนสง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5.นายพิสิทธิ์ มีศรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6.นางสาวเพชรลดา รื่นเรณู ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7.นายซัน ปุณปลิน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
8.นายสุริยา อาจอาสา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
9.นางสาวสุภาพร ปานกลาง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
10.นางสาวกอแก้ว ศรีหกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565