รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนคราินทรวิโรฒ(มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลนิกา เผ่าสิงห์
นางสาวอทิตยา สุดวิเศษ นางสาวชาลิสา บัวซัง นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์กับการประกันภัย
THAIVIVAT INNOVATION AWARDS 2021 ภายใต้ผลงานชื่อ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี Tan Thai (Chat Bot AI) ซึ่งจัดโดยจัดโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)


ข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564