รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขานวัตกรรมสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ TH ERML 2021
(THAILAND Enterprise Resources Management League 2021)
1. นายศิลายุทธ ดาราธรรม
2. นายพงศธร พิริยะกุลชัย
3. นายธีรภัทร ปฐมกาลบุตร
4. นายฐิตพัฒน์ ศตวงศ์รัตน์
5. นางสาวสุพิชฌาย์ เอกลาภนิมิตร
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท โดย MonsoonSIM Thailand
ดำเนินการแข่งขัน เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2564 ผ่านช่องทาง ZOOM
ข่าว/ภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564