รอบรั้ว มศว
 
การขอรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนิสิตที่ยังไม่เคยขอรับใบเสร็จรับเงิน)
 
🔻นิสิตที่มีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายของผู้ปกครอง
🔻(สำหรับนิสิตที่ยังไม่เคยขอรับใบเสร็จรับเงิน)

🔻โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่
https://forms.gle/gxNxBKeZbNEfiocy9

🔻มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม

🔻โดยนิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ทาง
https://supreme.swu.ac.th/portal/reqreceipt.php

เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564