รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนลาวัณย์ เพียรค้า นายพีรณัฐ ฟักทองอยู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงภัทรวดี พราหมโณ เด็กหญิงปวันกร บุญประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธีร์ธวัช อรรถ​ศาสตร์​ศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเด็กหญิงปาลิดา ศิริกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้เข้ารับรางวัลในวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร


ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564