รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนายปราชญา เศวตพิบูลย์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายปราชญา เศวตพิบูลย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เอกทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 จากการประกวดในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564