รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริชญา วอนเผื่อน
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปริชญา วอนเผื่อน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามัธยมปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม
 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564